Payment

ช่องทางการชำระเงิน

     1. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM

               ชื่อบัญชี: ณัฐชา  เกตกะโกมล
           ธนาคารกสิกรไทย      สาขาย่อยพระจอมเกล้าลาดกระบัง
               บัญชีออมทรัพย์            เลขที่บัญชี: 631-2-02719-2

               ชื่อบัญชี: สวนสยาม ก๊อปปี้เซ็นเตอร์
           ธนาคารกรุงเทพ         สาขาอมอรินี่
               บัญชีออมทรัพย์            เลขที่บัญชี: 860-7-03244-1 

           ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาคลองจั่น
               บัญชีออมทรัพย์             เลขที่บัญชี:  

     2. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต  ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้  

              2.1 ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทางบริการ Paysbuy (เพย์สบาย)
                    Paysbuy ID:  
                    

              2.2 ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทางบริการ Paypal
                    Paypal ID:  
                      

   

** ยืนยันการชำระเงิน **
     
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งรายละเอียดการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆได้ ดังนี้
           1. แจ้งการชำระเงินผ่านทาง อีเมล์ 
           2. แจ้งการชำระเงินผ่านทาง โทรศัพท์ / LINE:  085-164-2595  (ID: scc_inkjet)